• Seksikäs naiset Kankaanpää

  Seksi k s in finland

  seksi k s in finland

  Huumepolitiikan sovellutuksia — eurooppalainen perspektiivi The implementation of drug policies — The European perspective. Taustamateriaalia huumausainepoliittisen toimikunnan mietintöön. On the Implementation of the Drug Policies: In Illicit Drug Use in Europe eds. Korf and Heleen Riper. Bonger Institute of Criminology. Seksuaalisuus suomalaisessa kulttuurissa Sexuality in Finnish culture.

  Teoksessa Halu rakastaa toim. Helena Nikkola ja Arja Niinistö. Taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteys suomalaisten mielenterveyteen The association of economic and social factors to mental health in Finland. Kirjassa Psykiatrian vaellusvuodet toim. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Elina Haavio-Mannila, Jeja P. Roos and Osmo Kontula: In Familie im Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung eds.

  Bernard Nauck and Corinna Onnen-Iseman. Suomalaisten seksuaalikulttuuri ja sukupuoli­elämä The sexual culture and sexual life of the Finns. In book Ihmisen seksuaalisuus Eds. In book Miehen terveys: Maskuliinisuuden onni ja kirous Eds. Osmo Kontula et al. Miehen seksuaalisuus Male sexuality. Effects of unemployment on mental wellbeing and health. In Economic change, social welfare and health in Europe eds. Nuorten seksuaalisuus Adolescent sexuali­ty. Sukupuolisuus eri ikäkausina Sexuality at different ages.

  Seksuaalisuuden ulottuvuuksia On the dimensions of sexuality. In book Studia Tietokeskus: Seksuaalikäyttäytyminen ja sukupuolitaudit Sexual behavior and sexually transmitted deseases. In book Sukupuolitaudit Eds. Osmo Kontula and Kaj Koskela: Ketkä Suomessa kokevat nälkää ja mistä syystä Who are suffering from hunger in Finland and why? Lääkkeiden väärinkäyttö Suomessa The misuse of medicines in Finland.

  In publication Lääkepäivät — tavoitteena parempi hoito. Kuopion yliopiston julkaisuja A. The Health Impacts of Unemployment in Finland. In Proceedings of the symposium on unemploy­ment Eds. Government Institute for Economic Research. Erotiikka ja terveys Erotism and Health.

  In book Suomalainen Lääkäri­keskus. Lasse Kannas and Osmo Kontula: In book Koulutus Ketkä hyväksyvät vapaan abortin Who accept free abortion? In publication Suomalaisia mielipiteitä raskauden keskeytyksestä. Narkotikasituationen i Finland The narcot­ics situation in Finland. In book Narkoti­kasituationen i Norden — utvecklingen Börje Olsson et al. Yksilön kriisi työelämässä The individual crisis in working life.

  In Työelämän kriisit ja työterveys. Suomalainen seksi luvulla Finnish sex in the s. In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila.

  Risto Erkkola and Osmo Kontula: Syntyvyyden säännöstely Birth control. Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Seksuaalinen lähentely, ahdistelu ja maksettu seksi Sexual approaches, sexual harassment and prostitution. Seksuaaliset ongelmat Sexual problems.

  Seksuaaliset vähemmistöt Sexual minorities. Osmo Kontula and Hannele Palosuo: Seksuaaliset rinnakkaissuhteet Extramarital sexual relations. Suomalaisten seksitavat ja -kumppanit The sexual habits and sexual part­ners of the Finns. Tietoa suoma­laisten sukupuolielämän muutoksesta Eds. Sukupuolielämän aloittaminen The sexual initiation.

  Suomalaisten sukupuolimoraali Sexual morals in Finland. Kirjan aineistot The data sets of the book. Pauli Leinikki and Markku Löytönen. Neville and France Tellier Eds. Nuoret huumeiden käyttäjät Young drug users. In book Huumei­den käyttäjät Suomessa Ed. Huumeiden käyttäjät suomalaisessa päihdepo­litiikas­sa Drug users in the Finnish intoxicant policy.

  In book Huumeiden käyttäjät Suomessa Ed. In Youth and Change Eds. Jaana Lähteenmaa and Lasse Siurala. Nuorten seksuaalinen kehitys The sexual develop­ment of adolescents. Nuorten seksuaalisuuden itsenäistymisen vuosi­kymmenet The decades of the growing independence of adolescent sexuality.

  In Nuoret ja muutos Eds. Jaana Läh­teenmaa and Lasse Siurala. In book Seksuaali­nen mielihyvä Eds. Osmo Kontula and Maarit Miettinen. In Terveyskas­vatus­tutkimuk­sen vuosikirja Eds. Lasse Kannas and Arja Rimpelä. Seksuaalisuuden muuttuva merkitys The changing meaning of sexuality. In book Mitä Missä Milloin Osmo Kontula and Matti Rimpelä: In Terveyskasvatuksen vuosikirja Eds.

  Lasse Kannas and Seppo Miilunpalo. Seksisensuurin uusi nousu The new rise of sex censorship. Uskolliset ja uskottomat The faithful and the unfaithful. In book Salattu seksu­aalisuus Eds. In Per Stangeland Ed. Drugs and drug control. Scandinavian studies in crimi­nology. Norwegian university press Työrikokset Work crimes             pp. Verorikokset Tax crimes             pp.

  Huumausainerikokset Drug crimes     pp. Determinants of female sexual orgasms. Trends in teenage live births and their determinants in Europe. Sexuality Education and Family Planning International Journal of Sexual Health Journal of Adolescent Research Contraceptive use and non-use among teenage girls in a sexually motivated situation. The Journal of Sex Research Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää Sex life is active and satisfying also among the aging population.

  The role of pornography in media and in sex education. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Sex Education and Family Planning Seksuaalinen aktiivisuus ikääntyessä Sexual activity among aged. Strategies for the introduction of human papillomavirus vaccination: The British Journal of Cancer.

  Epidemiology of HPV 16 and cervical cancer in Finland and the potential impact of vaccination: PLoS Medicine ,3 5: Sexology as a profession in Europe: Sexologies — European Journal of Sexual Health, Journal of Sex Research Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila: Seksuaalitutkimuksen ihanteet ja realiteetit Ideals and realities in the sexual studies.

  A Case of Finland. Scandinavian Journal of Sexology Nordic Sexology Education and Authorisation. Religious attendance and life satisfaction in the Finnish general population. Journal of Psychology and Theology Krista Papp ja Osmo Kontula: Seksuaalinen riskinotto nuorten suhteissa Risk taking in sexual relationships among teenages and young adults.

  Seksuaaliterveyttä edistetään Promoting Sexual Health. Men, women and friends — are there differences in relation to mental well-being. Quality of Life Research Increase in the prevalence of common mental disorders during an upswing in the national economy.

  Scandinavian Journal of Public Health The Journal of Nervous and Mental Disease Journal of Adolescent Health Men, Women and Marriages. Riikka Pötsönen and Osmo Kontula: Health Education Research How are attitudes towards condoms related to gender and sexual experiences among adolescents in Finland?

  Health Promotion International The Canadian Journal of Psychiatry Debt and suicidal behaviour in the Finnish general population. Acta Psychiatria Scandinavia Suicidal ideation and parasuicide in Finnish general population. Acta Psychiatrica Scandinavica Michel Bozon et Osmo Kontula: Initiation sexuelle et genre: Comparaison des evolutions de douze pays europeens. Correlates of Increased Sexual Satisfaction.

  Archives of Sexual Behavior Osmo Kontula and Kati Kosonen: Sexuality Changing from Privacy to the Open — A study of the Finnish press over the years from to Repression, Revolution and Ambivalence: The Sexual Life of Three Generations.

  Le probleme des stupefiants en Finlande The problem of illicit drugs in Finland. Etats des lieux sur les toxicomanies. Bulle­tin de liaison du CNDT Coping with unemployment during economical recession — experiences from two Finnish studies.

  Foundation for Psychiatric Research Publication Series. The association between economic and social factors and mental health in Finland. Ketkä Suomessa näkevät nälkää Who suffer from hunger in Finland? The International Journal of the Addictions Suomalaisten sukupuo­likäyttäytymisen muutoksia Changes in the sexual behavior of the Finns in Illegale Drogen in Finland: Illegal drugs in Finland Ein Länder-Report.

  Sukupuolen merkitys sukupuolielämää aloitet­taessa The meaning of gender at the sexual initiation. Sex, Alcohol and Gender: A Study of Finnish Universi­ty Students.

  Katri Makkonen and Osmo Kontula: Naisopiskelijoiden ehkäi­symene­telmien käyttö Contraceptive practices of female uni­versi­ty students. Kimmo Hakonen and Osmo Kontula: Narkotikakontroll i Fin­land Drug control in Finland.

  Nordisk tidsskrift for kriminalvidens­kab Opiskelijoiden muuttuva sukupuolimoraali The changing sexual morals of university students. Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta Book review: A gift of love: Lapsiperheiden köyhyys yleistyy Poverty increases in child families.

  Suomalaisten käsityksiä rakkaudesta Love numbered: Finnish images of love. Peruskoulun seksuaalikasvatus luvun Suomessa — Pojilla edelleen heikot tiedot Sex education in upper grade of primary school in Finland in the s — Boys still have poor knowledge. Onko totta, että miehet ajattelevat seksiä joka viides sekunti Is it true that men think sex every five seconds? Mihin naisten seksuaalisuus on menossa Where is female sexuality progressing?

  Rikollisuus luonnonkatastrofien yhteydessä Criminality in Relation to Natural Catastrophes. Sexuelle Lebensstile in drei Generationen: Zeitschrift für Sexualforschung ;16;2: Araki ja Kielletyt kuvat sitovat erotiikan menneisyyttä ja nykypäivää Araki and the Forbidden pictures create a bond between the past and present in eroticism.

  Seksitavoissa näkyy sukupolven perinne Tradition of the generation manifests itself in sexual habits. Seksuaalisen halun mysteeri The mystery of sexual desire. Liikunnan ja terveyden erikoislehti Osmo Kontula ja Raisa Cacciatore: Ehkäisyneuvonnassa pojat jäävät ulkopuolisiksi The boys have been left outsiders in sex education. Viekö velka terveyden Do the Depts Endanger the Health? Kaikki peliin seksissä Let everything loose in sexual interaction. MG Miehen Gloria Koulujen sukupuolikasvatus uhkaa jäädä uudistusten jalkoihin Sex education is threatened by the reshaping of the comprehensive school.

  Quality of Life Newsletter Laman vaikutus suomalaisten mielenterveyteen The impact of economical recession on mental health in Finland. Huumepolitiikan sovellutuksia — Eurooppalainen perspektiivi Implementation of Drug Policies — The European perspective. Roos ja Osmo Kontula: Pidättyvyyttä, vallankumousta ja ambivalenssia: Kolmen sukupolven seksielämä Repression, Revolution and Ambivalence: Rikosten sovittelu yleistynyt tuntuvasti Mediation of crime has become markedly more prevalent.

  OHOI — Oikeushallinnon tiedotuslehti Lauri Laakso and Osmo Kontula: Tutkimus suomalaisten liikunnasta ja seksuaalisuudesta: Kohtuuliikkujat tyytyväisiä seksielämäänsä A study of Finns physical exercise and sexuality: People taking modererate physical exercise are satisfied with their sex life.

  Liikunta ja tiede Parinvalinta ja parisuhteiden sukupuolielämä Partner selection and sex life in permanent relationships.

  Almanakka vuodeksi jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän. Euroopan huumetilanne ja huumepolitiikka luvulla The development of drug use and drug policy in Europe in the s. Alkoholi seksin vapauttajana Alcohol as disinhibator of sex. Huumeiden käytön yleisyys ja sen yhteys ongelmakäyttöön Suomessa The prevalence of drug use and its relation to problem use in Finland. Mistä miehet löytävät sukupuolikumppaninsa Where do men find their sexual partners? Helsingin Sanomat, feature arcticle, July 8, Seksi elämänvoiman ja -ilon lähteenä Sex as a source of strength and pleasure in life.

  Työttömyys ja mielenterveys Unemployment and mental health. Työttömyyden vaikutuksia terveyteen On the effects of unemployment on health. Huumausaineiden käytön yleisyys Suomessa The prevalence of drug use in Finland. Drug education in the Finnish school. Ihmissuhteet ja seksuaaliset asenteet Human relations and sexual attitudes. Mustasukkaisuutta pelätään ja toivotaankin Jealousy is feared and even wished for. Ihmeparantumiset tutkittavina Miraculous cures as object of study.

  Alkoholipolitiikka on Suomessa veropolitiik­kaa Alcohol policy in Finland is tax policy. Helsingin Sanomat, feature article, August 30, Huumeiden käyttö Suomessa Drug Use in Finland. Seksuaalisuus elämänvoimana Sexuality as a source of strength. Insesti oletettua harvinaisempaa Incest less frequent than assumed. Helsingin Sanomat, feature arti­cle, January 1, Ovatko huumeet Suomessa vakava ongelma Are drugs a serious problem in Finland? Kun seksuaalisuus herää When sexuality is awaking. Aidsin pelko nuorilla osa yleistä elämänpelkoa Fear for the AIDS, part of the general anxiety for life in young people.

  Helsingin Sanomat, feature article, April 22, Pakkohoito terapiaa huumevanhemmille Com­pulso­ry treatment, therapy for drug parents. Huumesodan hinta ja huumemyytit The price of the drug war and the drug myths.

  Nuorten seurustelu ja seksuaali­suus Adolescent dating and sexuality. Suomessa nuorten huumeongelma on oletettua vähäi­sempi In Finland the drug problem is less prevalent than supposed. Helsingin Sanomat, feature article, August 9, Tiukentuva lääkekontrolli The tightening medicine control. Huumerikollisuus ja sen muutokset Drug crime and the changes in it.

  Kirja homojen rakkaudesta, mutta mihin unoh­tui seksuaalisuus A book about gay love, but where was sexu­ality forgotten. Sexuall aktivitet har en hälsofrämjande effect Sexual activity and its health promoting effect. Pääkirjoitus teemalehteen Sexuell hälsa. Reproductive Health Behavior of Young Europeans.

  European Population Papers Series No Osmo Kontula and Dirk J. Public opinions about illicit drugs and their impact on the use of drugs in Western Europe in the s. The drug research situtations at the national and European levels and identification of the needs — A country report from Finland.

  The Robert Schuman Centre. Mise a jour Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaaja haluaisi olla sukupuoliyhteydessä, ovatko vastaajan kokemat sukupuoliyhteydet olleet miellyttäviä, kuinka usein hän on ollut sukupuoliyhteydessä viimeisen kuukauden aikana, milloin hän oli viimeksi sukupuoliyhteydessä ja mitä ehkäisymenetelmiä vastaaja tai hänen kumppaninsa on käyttänyt. Viimeiseen yhdyntään liittyen kysyttiin kenen kanssa se oli tapahtunut, oliko vastaaja nauttinut alkoholia, kumpi teki aloitteen, millainen kokemus se oli ja missä asennossa se tapahtui.

  Lisäksi kysyttiin liittyykö vastaajan yhdyntöihin yleensä esileikkejä, suudelmia tai hyväilyjä. Naisille esitettiin kysymyksiä orgasmista, raskauden pelon vaikutuksesta sukupuolielämään, aviomiehen mahdollisesta impotenssista ja vaihdevuosien vaikutuksesta sukupuoliseen haluun.

  Miehiltä kysyttiin vastaavasti onko heillä esiintynyt impotenssia tai yhtäjaksoista kyvyttömyyttä ja ovatko he neuvotelleet asiasta lääkärin kanssa. Kaikille esitettiin kysymykset itsetyydytyksen harjoittamisesta, sukupuolivietin kohdistumisesta ja pornografisen kirjallisuuden lukemisesta. Lopuksi tiedusteltiin vielä vastaajan arviota sukupuolielämästään kokonaisuutena.

  Taustamuuttujina ovat muun muassa asuinlääni, kuntamuoto, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, siviilisääty, avioliiton solmimisikä, lasten lukumäärä, työmarkkina-asema, lapsuuden asuinpaikka, yhteiskuntaluokka johon katsoo kuuluvansa, huoltajan yhteiskuntaluokka, perheen tulot, kuuluminen kirkkoon, puolison ikä ja puolison koulutus. Aineisto ei sisällä vastauksia seuraaviin lomakkeissa oleviin kysymyksiin: Lääkintöhallitus Valtion lääketieteellinen toimikunta Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta.

  Suomen 18 - vuotias Suomessa asuva väestö poislukien laitoksissa asuvat ja vaikealaatuista psyykkistä tai fyysistä vammaa potevat. Perusjoukon rajaukseksi määriteltiin Suomen 18 - vuotias laitosten ulkopuolinen väestö, joka asui maassa marras-joulukuussa , puhui jompaa kumpaa kotimaista kieltä eikä potenut sellaista vaikealaatuista fyysistä tai psyykkistä vammaa, joka olisi tehnyt haastattelun mahdottomaksi.

  Alkuperäinen otos oli henkilöä, joista oli kuollut, ulkomailla, laitoshoidossa tai sairauden vuoksi kykenemätön vastaamaan. Netto-otos oli täten , joista 81 kieltäytyi, Vastanneita oli täten Suomalaisten sukupuolielämä -tutkimuksen yhteydessä tehtiin myös erillistutkimus hedelmällisyydestä ja perhesuunnittelusta. Tätä tarkoitusta varten otokseen otettiin kaksinkertainen määrä hedelmällisyysikäisiä eli 18 - vuotiaita naisia verrattuna samanikäisiin miehiin.

  Alkuperäiseen otokseen poimittiin siten miestä ja naista. Tutkimuksen kohteeksi valituille lähetettiin ennen haastattelukäyntiä kirje, jossa kerrottiin heihin otettavan lähiaikoina yhteyttä lääketieteellis-sosiologisen tutkimuksen merkeissä. Haastattelut suoritti kätilöä ja terveyssisarta, jotka käyttivät virkapukuaan.

  Suurin osa haastatteluista tapahtui haastateltavan kotona, mutta noin kymmenesosa tehtiin haastattelijan työpaikalla. Haastattelut kestivät keskimäärin 1.

  Haastateltavalle annettiin henkilökohtaisen haastattelun jälkeen kirjallinen kyselylomake, joka sisälsi kaikki arkaluontoisiksi arvellut kysymykset.

  Tämän lomakkeen vastaaja täytti haastattelijan läsnä ollessa, mutta hänen näkemättään. Täytetyn lomakkeen vastaaja pani kirjekuoreen, jonka hän itse liimasi kiinni.

  Haastatelluista 36 antoi puutteellisen vastauksen itsetäytettävään lomakkeeseen. Lopulliseen näytteeseen kuului siten vastausta. Kato oli henkilöä. Miesten vastausprosentti oli 89,2 ja naisten 92,7. Kokonaiskato on pieni, mutta se on valikoitunut siten, että tulosten yleistettävyys on heikompi suurten asutuskeskusten ja vanhempien ikäryhmien kohdalla kuin muissa väestöryhmissä.

  Kuitenkin niissäkin osajoukoissa, joissa kato on suurin, se jää verraten pieneksi haastattelututkimusten yleistasoon verrattuna. Muuttujien numerointi vastaa lomakkeita. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

  Suomalainen seksi [sähköinen tietoaineisto]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

  Sexual behavior changes in Finland during the last 20 years.

  Miten estän lasten pääsyn tälle sivustolle? Kaikki kuvissa ja videoissa esiintyvät henkilöt ovat vähintään vuotiaita. Sivusto sisältää luonteensa takia seksi materiaalia, jonka joku saattaa kokea loukkaavaksi tai jopa rivoksi.

  Jos et halua nähdä alastonluontoista seksi materiaalia, lukea rivoja ilmoituksia tms, emme suosittele seksi treffit sivuja sinulle! Huomaa myös, että 1. Suomen seksi treffit ei vastaa ilmoitusten sisällöstä. Jokainen ilmoittaja ottaa itse vastuun ilmoituksestaan ja sen seurauksista. Seksi-treffit ei hyväksy väkivaltaista tai alaikäisiä koskevaa materiaalia missään muodossa.

  Alaikäisiä koskeva materiaali poistetaan välittömästi ja lataaja saa ikuisen porttikiellon. Tämä on nopea ja kuuma kanava seuran löytämiseksi. Seksi treffit pitää sisällään treffi-ilmoitusten lisäksi valtavan määrän aitoa amatööriseksiä. Voit täysin ilmaiSeksi katsoa käyttäjien lähettämiä henkilökohtaisia kuvia. Meillä on Suomen laajin valikoima amatööri videoita.

  Voit antaa itse oman panoksesi kuva tai video-arkistoomme ja samalla tienata videoillasi mukavasti extraa. Seksi-treffit ei ole kovinkaan pikkutarkka materiaalin kieliasusta tai valokuvien sisällöstä. Teoksessa Halu rakastaa toim. Helena Nikkola ja Arja Niinistö. Taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteys suomalaisten mielenterveyteen The association of economic and social factors to mental health in Finland. Kirjassa Psykiatrian vaellusvuodet toim. Kuopion yliopiston julkaisuja D. Elina Haavio-Mannila, Jeja P.

  Roos and Osmo Kontula: In Familie im Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung eds. Bernard Nauck and Corinna Onnen-Iseman. Suomalaisten seksuaalikulttuuri ja sukupuoli­elämä The sexual culture and sexual life of the Finns. In book Ihmisen seksuaalisuus Eds. In book Miehen terveys: Maskuliinisuuden onni ja kirous Eds. Osmo Kontula et al. Miehen seksuaalisuus Male sexuality. Effects of unemployment on mental wellbeing and health. In Economic change, social welfare and health in Europe eds.

  Nuorten seksuaalisuus Adolescent sexuali­ty. Sukupuolisuus eri ikäkausina Sexuality at different ages. Seksuaalisuuden ulottuvuuksia On the dimensions of sexuality. In book Studia Tietokeskus: Seksuaalikäyttäytyminen ja sukupuolitaudit Sexual behavior and sexually transmitted deseases. In book Sukupuolitaudit Eds.

  Osmo Kontula and Kaj Koskela: Ketkä Suomessa kokevat nälkää ja mistä syystä Who are suffering from hunger in Finland and why?

  Lääkkeiden väärinkäyttö Suomessa The misuse of medicines in Finland. In publication Lääkepäivät — tavoitteena parempi hoito. Kuopion yliopiston julkaisuja A. The Health Impacts of Unemployment in Finland. In Proceedings of the symposium on unemploy­ment Eds. Government Institute for Economic Research. Erotiikka ja terveys Erotism and Health. In book Suomalainen Lääkäri­keskus. Lasse Kannas and Osmo Kontula: In book Koulutus Ketkä hyväksyvät vapaan abortin Who accept free abortion?

  In publication Suomalaisia mielipiteitä raskauden keskeytyksestä. Narkotikasituationen i Finland The narcot­ics situation in Finland. In book Narkoti­kasituationen i Norden — utvecklingen Börje Olsson et al.

  Yksilön kriisi työelämässä The individual crisis in working life. In Työelämän kriisit ja työterveys. Suomalainen seksi luvulla Finnish sex in the s. In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila.

  Risto Erkkola and Osmo Kontula: Syntyvyyden säännöstely Birth control. Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Seksuaalinen lähentely, ahdistelu ja maksettu seksi Sexual approaches, sexual harassment and prostitution. Seksuaaliset ongelmat Sexual problems. Seksuaaliset vähemmistöt Sexual minorities. Osmo Kontula and Hannele Palosuo: Seksuaaliset rinnakkaissuhteet Extramarital sexual relations. Suomalaisten seksitavat ja -kumppanit The sexual habits and sexual part­ners of the Finns.

  Tietoa suoma­laisten sukupuolielämän muutoksesta Eds. Sukupuolielämän aloittaminen The sexual initiation.

  Suomalaisten sukupuolimoraali Sexual morals in Finland. Kirjan aineistot The data sets of the book. Pauli Leinikki and Markku Löytönen. Neville and France Tellier Eds.

  Nuoret huumeiden käyttäjät Young drug users. In book Huumei­den käyttäjät Suomessa Ed. Huumeiden käyttäjät suomalaisessa päihdepo­litiikas­sa Drug users in the Finnish intoxicant policy. In book Huumeiden käyttäjät Suomessa Ed. In Youth and Change Eds. Jaana Lähteenmaa and Lasse Siurala. Nuorten seksuaalinen kehitys The sexual develop­ment of adolescents.

  Nuorten seksuaalisuuden itsenäistymisen vuosi­kymmenet The decades of the growing independence of adolescent sexuality. In Nuoret ja muutos Eds. Jaana Läh­teenmaa and Lasse Siurala. In book Seksuaali­nen mielihyvä Eds. Osmo Kontula and Maarit Miettinen. In Terveyskas­vatus­tutkimuk­sen vuosikirja Eds. Lasse Kannas and Arja Rimpelä. Seksuaalisuuden muuttuva merkitys The changing meaning of sexuality.

  In book Mitä Missä Milloin Osmo Kontula and Matti Rimpelä: In Terveyskasvatuksen vuosikirja Eds. Lasse Kannas and Seppo Miilunpalo. Seksisensuurin uusi nousu The new rise of sex censorship. Uskolliset ja uskottomat The faithful and the unfaithful. In book Salattu seksu­aalisuus Eds. In Per Stangeland Ed. Drugs and drug control. Scandinavian studies in crimi­nology. Norwegian university press Työrikokset Work crimes             pp.

  Verorikokset Tax crimes             pp. Huumausainerikokset Drug crimes     pp. Determinants of female sexual orgasms. Trends in teenage live births and their determinants in Europe.

  Sexuality Education and Family Planning International Journal of Sexual Health Journal of Adolescent Research Contraceptive use and non-use among teenage girls in a sexually motivated situation. The Journal of Sex Research Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää Sex life is active and satisfying also among the aging population.

  The role of pornography in media and in sex education. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Sex Education and Family Planning Seksuaalinen aktiivisuus ikääntyessä Sexual activity among aged. Strategies for the introduction of human papillomavirus vaccination: The British Journal of Cancer. Epidemiology of HPV 16 and cervical cancer in Finland and the potential impact of vaccination: PLoS Medicine ,3 5: Sexology as a profession in Europe: Sexologies — European Journal of Sexual Health, Journal of Sex Research Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila: Seksuaalitutkimuksen ihanteet ja realiteetit Ideals and realities in the sexual studies.

  A Case of Finland. Scandinavian Journal of Sexology Nordic Sexology Education and Authorisation. Religious attendance and life satisfaction in the Finnish general population.

  Journal of Psychology and Theology Krista Papp ja Osmo Kontula: Seksuaalinen riskinotto nuorten suhteissa Risk taking in sexual relationships among teenages and young adults. Seksuaaliterveyttä edistetään Promoting Sexual Health.

  Men, women and friends — are there differences in relation to mental well-being. Quality of Life Research Increase in the prevalence of common mental disorders during an upswing in the national economy. Scandinavian Journal of Public Health The Journal of Nervous and Mental Disease Journal of Adolescent Health Men, Women and Marriages. Riikka Pötsönen and Osmo Kontula: Health Education Research How are attitudes towards condoms related to gender and sexual experiences among adolescents in Finland?

  Health Promotion International The Canadian Journal of Psychiatry Debt and suicidal behaviour in the Finnish general population. Acta Psychiatria Scandinavia Suicidal ideation and parasuicide in Finnish general population. Acta Psychiatrica Scandinavica Michel Bozon et Osmo Kontula: Initiation sexuelle et genre: Comparaison des evolutions de douze pays europeens.

  Correlates of Increased Sexual Satisfaction. Archives of Sexual Behavior Osmo Kontula and Kati Kosonen: Sexuality Changing from Privacy to the Open — A study of the Finnish press over the years from to Repression, Revolution and Ambivalence: The Sexual Life of Three Generations.

  Le probleme des stupefiants en Finlande The problem of illicit drugs in Finland. Etats des lieux sur les toxicomanies. Bulle­tin de liaison du CNDT Coping with unemployment during economical recession — experiences from two Finnish studies. Foundation for Psychiatric Research Publication Series. The association between economic and social factors and mental health in Finland.

  Ketkä Suomessa näkevät nälkää Who suffer from hunger in Finland? The International Journal of the Addictions Suomalaisten sukupuo­likäyttäytymisen muutoksia Changes in the sexual behavior of the Finns in Illegale Drogen in Finland: Illegal drugs in Finland Ein Länder-Report. Sukupuolen merkitys sukupuolielämää aloitet­taessa The meaning of gender at the sexual initiation.

  Sex, Alcohol and Gender: A Study of Finnish Universi­ty Students. Katri Makkonen and Osmo Kontula: Naisopiskelijoiden ehkäi­symene­telmien käyttö Contraceptive practices of female uni­versi­ty students. Kimmo Hakonen and Osmo Kontula: Narkotikakontroll i Fin­land Drug control in Finland. Nordisk tidsskrift for kriminalvidens­kab Opiskelijoiden muuttuva sukupuolimoraali The changing sexual morals of university students.

  Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta Book review: Lisäksi kysyttiin minkä ikäinen hän oli kokiessaan ensisuudelman, ensimmäisen kerran vakituisesti seurustellessaan ja ensimmäisen sukupuoliyhteyden aikaan.

  Naimisissa olevilta vastaajilta kysyttiin onko heidän avioliittonsa onnellinen, saako vastaaja puolisoltaan ymmärtämystä, onko sukupuoliasioista keskusteleminen puolison kanssa helppoa ja kuinka tärkeää sukupuolielämä on avioliiton onnellisuudelle. Kaikilta vastaajilta kysyttiin ovatko he saaneet tietoja sukupuolielämään liittyvistä asioista lapsuudenkodissaan tai sukupuolivalistusta koulussa.

  Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaaja haluaisi olla sukupuoliyhteydessä, ovatko vastaajan kokemat sukupuoliyhteydet olleet miellyttäviä, kuinka usein hän on ollut sukupuoliyhteydessä viimeisen kuukauden aikana, milloin hän oli viimeksi sukupuoliyhteydessä ja mitä ehkäisymenetelmiä vastaaja tai hänen kumppaninsa on käyttänyt. Viimeiseen yhdyntään liittyen kysyttiin kenen kanssa se oli tapahtunut, oliko vastaaja nauttinut alkoholia, kumpi teki aloitteen, millainen kokemus se oli ja missä asennossa se tapahtui.

  Lisäksi kysyttiin liittyykö vastaajan yhdyntöihin yleensä esileikkejä, suudelmia tai hyväilyjä. Naisille esitettiin kysymyksiä orgasmista, raskauden pelon vaikutuksesta sukupuolielämään, aviomiehen mahdollisesta impotenssista ja vaihdevuosien vaikutuksesta sukupuoliseen haluun. Miehiltä kysyttiin vastaavasti onko heillä esiintynyt impotenssia tai yhtäjaksoista kyvyttömyyttä ja ovatko he neuvotelleet asiasta lääkärin kanssa.

  Kaikille esitettiin kysymykset itsetyydytyksen harjoittamisesta, sukupuolivietin kohdistumisesta ja pornografisen kirjallisuuden lukemisesta. Lopuksi tiedusteltiin vielä vastaajan arviota sukupuolielämästään kokonaisuutena. Taustamuuttujina ovat muun muassa asuinlääni, kuntamuoto, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, siviilisääty, avioliiton solmimisikä, lasten lukumäärä, työmarkkina-asema, lapsuuden asuinpaikka, yhteiskuntaluokka johon katsoo kuuluvansa, huoltajan yhteiskuntaluokka, perheen tulot, kuuluminen kirkkoon, puolison ikä ja puolison koulutus.

  Aineisto ei sisällä vastauksia seuraaviin lomakkeissa oleviin kysymyksiin: Lääkintöhallitus Valtion lääketieteellinen toimikunta Valtion yhteiskuntatieteellinen toimikunta.

  Suomen 18 - vuotias Suomessa asuva väestö poislukien laitoksissa asuvat ja vaikealaatuista psyykkistä tai fyysistä vammaa potevat. Perusjoukon rajaukseksi määriteltiin Suomen 18 - vuotias laitosten ulkopuolinen väestö, joka asui maassa marras-joulukuussa , puhui jompaa kumpaa kotimaista kieltä eikä potenut sellaista vaikealaatuista fyysistä tai psyykkistä vammaa, joka olisi tehnyt haastattelun mahdottomaksi.

  Alkuperäinen otos oli henkilöä, joista oli kuollut, ulkomailla, laitoshoidossa tai sairauden vuoksi kykenemätön vastaamaan. Netto-otos oli täten , joista 81 kieltäytyi, Vastanneita oli täten Suomalaisten sukupuolielämä -tutkimuksen yhteydessä tehtiin myös erillistutkimus hedelmällisyydestä ja perhesuunnittelusta. Tätä tarkoitusta varten otokseen otettiin kaksinkertainen määrä hedelmällisyysikäisiä eli 18 - vuotiaita naisia verrattuna samanikäisiin miehiin.

  Alkuperäiseen otokseen poimittiin siten miestä ja naista. Tutkimuksen kohteeksi valituille lähetettiin ennen haastattelukäyntiä kirje, jossa kerrottiin heihin otettavan lähiaikoina yhteyttä lääketieteellis-sosiologisen tutkimuksen merkeissä. Haastattelut suoritti kätilöä ja terveyssisarta, jotka käyttivät virkapukuaan.

  Suurin osa haastatteluista tapahtui haastateltavan kotona, mutta noin kymmenesosa tehtiin haastattelijan työpaikalla. Haastattelut kestivät keskimäärin 1.

  Seksi k s in finland -

  Sivujemme katsominen on kielletty alle vuotiailta. In Health in Finland Eds. Seksin ja seksuaalisuuden merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Bockting and Eli Coleman. Helena Nikkola ja Arja Niinistö. University of Eastern Finland. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Äidinkielen opettajien liitto. Osmo Kontula and Maarit Miettinen. Suurin osa haastatteluista tapahtui haastateltavan kotona, mutta noin kymmenesosa tehtiin haastattelijan työpaikalla. Yksilön kriisi työelämässä The individual crisis in working life. Elina Haavio-Mannila, Jeja P. Narkoti­kasituationen i Norden — utvecklingen Börje Olsson et al.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *